مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بیش از بیست سال فعالیت خود، تاکنون توانسته است با رقومی نمودن منابع مکتوب،حجم عظیمی از دادگان متنی را فراهم آورد.

ادامه

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بیش از بیست سال فعالیت خود، تاکنون توانسته است با رقومی نمودن منابع مکتوب،حجم عظیمی از دادگان متنی را فراهم آورد.

ادامه