گروه پردازش هوشمند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بیش از بیست سال فعالیت خود، تاکنون توانسته است با رقومی نمودن منابع مکتوب، حجم عظیمی از دادگان متنی را فراهم آورد. در مرحله بعد، به فرآوري و غني سازي متون پرداخت و سپس با به کارگيري فناوري هاي رايانه اي از قبيل: واسط کاربري مطلوب، جستجوي سريع و ديگر قابليت هاي لازم، محيط پژوهشي مناسبي را در ارائه محتواي اين متون به گونه اي کارآمد ايجاد نمود و در اين مسير، به توسعه اين امکانات مي انديشد.